ОФЕРТА

Договір публічної оферти про благодійну пожертву (допомогу)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним та/або юридичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «БЛАГОМАЙ», в особі в.о. Голови Правління Сиротенко Кіри Павлівни, яка діє на підставі Статуту (надалі – Фонд), укласти договір про благодійну пожертву (допомогу), на зазначених нижче умовах: Під публічною пропозицією (офертою) розуміється – можливість, перш за все, фізичних осіб, здійснити за своїм волевиявленням та бажанням благодійна допомогу (пожертву) через Фонд.

1. Предмет Договору

Під Благодійною допомогою (пожертвою) мається на увазі – безоплатна передача особою (благодійником) коштів у власність Фонду для наступного використання та досягнення цілей Фонду, визначених Статутом або програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та умовами цієї Оферти.

Акцептом Оферти (тобто, прийняттям Оферти шляхом вчинення дій, переказу коштів) особа, що здійснює пожертву (Благодійник) підтверджує, що він згоден із всіма умовами Оферти, розуміє та погоджується з нею.

Предметом цього Договором не є пряме чи опосередковане отримання прибутку. Порядок загального доступу до фінансових звітів Фонду на веб-сайті: www.charitymay.com.

2. Права та обв’язки Благодійника

Благодійник зобов’язується:

  • ознайомитись із Статутом Благодійної організації;
  • виконувати вимоги цього Договору.

Благодійник має право:

  • здійснювати контроль за використанням Фондом благодійної допомоги (пожертви) за цільовим призначенням, ознайомлюватися зі звітами про надання благодійної допомоги, розміщені на сайті та офіційних сторінках.
3. Права та обв’язки Фонду

Фонд зобов’язується:

  • використовувати отриману від Благодійника благодійну допомогу відповідно до її цільового призначення, та у відповідності до вимог Статуту, умов Оферти та чинного законодавства України;
  • надати за вимогою звіт Благодійнику щодо пожертвування у порядку, строки та за формою, затвердженими Фондом на підставі вимог чинного законодавства України.
  • за вимогою Благодійника надати будь-які статутні документи Благодійної організації.

Фонд має право на використання частини благодійної допомоги на адміністративні витрати Фонду у розмірі не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

4. Гарантії Благодійної допомоги

Фонд зобов’язується не допускати використання пожертвування з іншою метою, ніж визначено цією Офертою та статутної діяльності та програм Фонду. Виконання умов цієї Оферти не має на меті пряме чи опосередковане отримання прибутку.

5. Строк здійснення Благодійної допомоги

Отримання благодійної допомоги (пожертви), коштів у власність Фонду для наступного використання та досягнення цілей Фонду, визначених Статутом або програмами Фонду триває до моменту припинення діяльності Фонду, якщо інше не буде визначено рішеннями його органів. Інформація розміщується на сайті Фонду: www.charitymay.com.

З моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Згода-повідомлення на збір, обробку та використання персональних даних

Благодійник, особа яка акцептувала цю Оферту, за своєї власною волі, добровільно й без примусу підтверджує що відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду іншій Стороні (Фонду) на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації господарських відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

Особа, також підтверджує, що повідомлена про включення її персональних даних до бази персональних даних іншої Фонду, фактичний об’єм даних, що передаються, відповідає цілям обробки, та про права суб’єкта персональних даних, які визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Сторона Договору, що отримала персональні дані представника іншої Сторони, зобов’язана забезпечити їх захист від незаконної обробки і незаконного доступу до них відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про захист персональних даних» та інших вимог, передбачених чинним законодавством України.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.