Волинський Обласний Центр Соціально-психологічної Реабілітації Дітей, м Ковель

У 2008 році в місті Ковелі був створений перший у Волинській області «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Цей комунальний заклад, розрахований на 40 дітей, призначений для тривалого (стаціонарного) та денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, для надання їм комплексної, соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової, інших видів допомоги.

Діяльність центру спрямована на проведення комплексної (соціальної, психологічної та педагогічної) реабілітації дитини протягом дев’яти місяців, яка реалізується за індивідуальним річним планом. Сюди, за направленням служби у справах дітей потрапляють діти, які вилучені з кризових сімей, де їхньому життю загрожувала небезпека, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Саме тут діти, часто вперше у житті, отримують нормальні умови для життя, розвитку і навчання, вони знайомляться з оточуючим їх світом та поступово починають приймати турботу і батьківську любов.

Діти, які за направленням служби у справах дітей, потрапляють до Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації, відзначаються неврівноваженістю, схильністю до агресії, ворожістю, надмірною чутливістю, вразливістю, підвищеною тривожністю. Та переступивши поріг нового дому, всі вони відмічають затишок і комфорт у ньому. В закладі створене належне розвивальне середовище та налагоджене ефективне психолого-педагогічне спілкування, яке сприяє культивуванню всього найкращого, що є в дитині, та запобігає формуванню негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки вихованців.

Наша унікальність полягає в тому, що потрапляючи до центру дитина занурюється у світ казки, музики, фарб, в атмосферу тепла, любові і комфорту…

В центрі створені необхідні житлово-побутові і психолого-педагогічні умови для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання, праці та змістовного дозвілля.

Також в центрі створені ігрові кімнати, навчальний кабінет, музичний зал, кімната психологічної релаксації, спортивний зал, кімната художньо-естетичного виховання, медичний блок, спальні кімнати для хлопчиків та дівчаток. На території є відведене місце для спортивного та ігрового майданчиків.

ПрацівникиЦентру професійно виконують свої обов’язки та забезпечують всебічний розвиток і захист дітей, проводять психологічну, медичну, правову,навчально-виховну роботу.

Всі діти Центру охоплюються навчально-виховним процесом, щоздійснюється з урахуванням їх вікових, індивідуальних особливостей та інтересів. Діти шкільного віку, згідно договору, відвідують заняття у НВК №11.

Навчально-виховний процес здійснюється за віковими ознаками: у дошкільній та шкільній групах. Заняття плануються на протязі цілого дня, але більша половина їх, особливо тих, що потребують зосередженості та прояву розумових здібностей, проводиться у першу половину, дня. Для планування занять з дошкільниками використовуєтьсябазова програма «Я у Світі» (автор академік О. Кононко).

За час існування ввіреної нам установи соціальний захист отримали загалом  з 2009-2017р. – 790 дітей.

 Основними завданнями центру є :

Здійснення соціального захисту дітей, прийнятих до центру;

Надання дітям комплексної соціальної , психологічної,педагогічної,медичної,правової та інших видів допомоги;

Проведення соціально-педагогічної корекції, з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини;

Здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх  інтересів та можливостей;

Вивчення індивідуальних особливостей дітей, їх інтересів та потреб;

Виховувати в дітей позитивні риси характеру:обов’язковість,чесність,організованість,доброту,щирість,повагу до старших,взаємодопомогу,гідність,бережливість,старанність;

Формувати практичні вміння і навички культурної поведінки,турботливого ставлення до людей,до природи;

Виховувати свідому дисципліну , бережливе ставлення до державного  і власного майна,повагу до Державних символів та її законів;

Сприяння поверненню дитини до біологічної сім’ї;

Забезпечення відвідування дітьми загальноосвітніх або інших навчальних закладів чи індивідуальному навчанню з урахуванням потреб та можливостей дитини;

Сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки;

Надання психологічної та інших видів допомоги батькам (або особам, які їх замінюють) дітей, які перебувають в центрі, спрямованої на повернення дитини до сім’ї;

Розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дитини для педагогічних та соціальних працівників і батьків.

Центр провадить свою діяльність за такими напрямами:

Соціально-психологічне діагностування;

Соціальна, педагогічна, психологічна реабілітація;

Адаптація до сімейного оточення;

Соціально-медична реабілітація та оздоровлення;

Правове забезпечення.

У 2018році пріоритетним завданням колективу було – надання якісних соціально-психологічних послуг та впровадження інноваційних методик виховної роботи.

Проблема над якою працювали працівники центру у 2018році: «Створення  оптимальних умов для розвитку творчої особистості кожної дитини, формування життєвих та навчальних  компетентностей вихованців, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу та  реабілітації дітей до сімейного оточення»

Науково-методичні проблеми педагогічного колективу у 2018році:

1. Використання сучасних інтерактивних методик і інноваційних технологій в навчально-виховному процесі з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності.

2. Формування морально-етичних цінностей життєдіяльності у дітей через реалізацію принципів гуманістичного виховання.

3. Вивчення та впровадження в практику роботи вихователів центру творчої спадщини, досвіду роботи з дітьми В.О.Сухомлинського.

Мета роботи методиста– допомога педагогам у реалізації актуальних завдань власного розвитку, вдосконалення й підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки, активізації їх творчого   потенціалу.                                                                                        Методист організовує весь освітньо-виховний процес у центрі: аналізує, планує, організовує, координує, впроваджує інноваційні освітні технології, контролює діяльність педагогічного колективу.

Медичні працівникина високому рівні організовували лікувально-профілактичну роботу з дітьми.

Психологічна служба працювала над проведенням соціально психологічної реабілітації дітей та зміцнення їх психологічного здоров’я. Психологами центру проводилася робота спрямована на індивідуальну діагностику, на основі якої проводилася корекційна робота по зняттю тривожності, агресивності, стресових ситуацій. На кожну дитину складалася психолого-педагогічна характеристика, яка давала можливість виявити ті риси характеру, на які слід опиратися педагогам. Проводилася релаксаційна робота з використанням аромо-терапії, а також корекційна робота із використанням інноваційних  арт-терапевтичних методик : пісочна анімація,казко терапія, ізотерапія з використанням техніки «Мандала», «Колаж». Психологи центру приділяють багато уваги організаційно – методичній роботі, а саме: створення інформаційного куточка психологічної служби центру, розроблені корекційно – розвивальні програми для дітей та підлітків, виготовляють роздатковий матеріал для психологічних досліджень, анкетувань, корекційних та розвивальних занять, приймають участь у педрадах , семінарах, заняттях з елементами тренінгу.

Протягом року у центрі надаються психологічні та інші види допомоги батькам дітей , спрямовані на повернення дитини у сім’ю, а саме за результатами проведеної діагностики проводяться індивідуальні консультації методистом, вихователями, психологами, медсестрами, юрисконсультом для батьків , опікунів щодо виховання дітей.

Значна увага приділяється дітям «групи ризику», ведеться систематична індивідуальна робота з такими дітьми. Вихователі та психологи формують в дітях навички культури здоров’я, безпечної поведінки, вміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики шкідливих звичок.Систематично проводиться інформаційно просвітницька робота медичними працівниками закладу із запобігання виникнення і поширення небезпечних хвороб ,залучаються лікарі закладів охорони здоров’я ,громадських організацій,діяльність яких спрямована на профілактику соціально –небезпечних хвороб.

Виховна роботав закладі ведеться на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо організації виховної роботи, державної програми «Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України». Виховна робота в центрі базується на загальнолюдських цінностях, духовних, моральних, культурних, відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість дітей, що сприяє формуванню їх ціностних орієнтирів та духовних пріоритетів, проводиться за інтерактивними інноваційними технологіями та методами навчання. Педагогічний колектив організовує свою діяльність за 12 напрямками виховання, а саме:  національно-патріотичне виховання, правове, фізичне, духовне, художньо-естетичне, розумове, гендерне, екологічне, морально – етичне,  трудове і превентивне виховання та організації безпеки життєдіяльності дітей.

Завдання виховної роботи:

1.Виховувати національну самосвідомість учнів.

2.Системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції. 3.На основі традицій, звичаїв, обрядів українського народу прилучати учнів до скарбниць історії України. Виховувати любов до Батьківщини.

4.Виховувати повагу та любов до державної мови.

5.Формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережне ставлення до природи.

6.Спрямувати виховну роботу на створення згуртованого і працездатного учнівського колективу.

7.Сприяти тому, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності та індивідуального впливу допомагали кожному з учнів знайти себе і реалізувати свої можливості, інтереси.

8.Працювати над формуванням інтелекту і творчості учнів.

9.Виховувати позитивне ставлення до навчання. Розвивати пізнавальну активність учнів. Вчити культурі розумової праці.

10.Виховувати повагу до праці і людей праці. Формувати в учнів елементарні навички самообслуговування.

11.Розвивати художні здібності дітей.

12.Сприяти фізичному розвитку і зміцненню здоров’я учнів.

13.Формувати навички санітарно-гігієнічної культури.

14.Попереджувати дитячий травматизм.

 

Адреса дитячого будинку: м. Ковель, Волинська область, Ковельський р-н, вул. Відродження,12 А

 E-mail: reability-centr1@ukr.net, 

Контактний номер: тел. +38(03352)54-05-15, 7-18-19 

Кількість дітей: 40детей(дети от 3 до 18 лет)

Рубрика Волинська область, Дитячі будинки. Постоянная ссылка на страницу.