16.03.20117 Manuscript 5 IZ childish children of family type home Yschukov Testing passed in the Ukrainian-American Humanytarnom Ynstytute «Vyskonsynskyy The International University (USA) in Ukraine» for business dalneysheho learning of English.

16.03.20117 Manuscript 5 IZ childish children of family type home Yschukov Testing passed in the Ukrainian-American Humanytarnom Ynstytute «Vyskonsynskyy The International University (USA) in Ukraine» for business dalneysheho learning of English.

Thanks to our blahotvoryteley podderzhavshyh obrazovatelnuyu program for 60 hours. — Elena Pavlenko and poured FROM US.

Рубрика News, Press-releases. Постоянная ссылка на страницу.